Privacy Policy

In overeenstemming met de bepalingen van de VERORDENING (EU) 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens en de organieke wet 3/2018, van 5 december, inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, informeren wij u dat via deze website geen persoonsgegevens van gebruikers worden verzameld zonder hun medeweten, noch worden doorgegeven aan derden.

De website van MÁLAGA BIKE TOURS & RENTALS, S.L. bevat links naar websites van derden, waarvan het privacybeleid losstaat van dat van MÁLAGA BIKE TOURS & RENTALS, S.L.

Door dergelijke websites te bezoeken kunt u beslissen of u hun privacy- en cookiebeleid aanvaardt. In het algemeen kunt u bij het surfen op internet cookies van derden accepteren of weigeren via de configuratie-opties van uw browser.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Verantwoordelijke: MÁLAGA BIKE TOURS & RENTALS, S.L.
Belasting ID: B93573475
Adres: Calle Trinidad Grund, 5 A
29001 Málaga (Spanje)
E-mail: info@malagabiketours.eu

Herkomst en categorieën van de gegevens die wij verwerken

Herkomst: de gegevens die wij verwerken komen rechtstreeks van de betrokkene en verkrijgen wij via e-mail, telefoon en webformulieren.

De categorieën gegevens die wij verwerken zijn:

Identificatiegegevens: naam en voornaam
Contactgegevens: telefoon en e-mail
Krediet-/debetkaartinformatie
Afbeeldingen: foto’s van belangstellenden die op onze website en sociale netwerkprofielen worden gepubliceerd.

Doel en rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens

Web Contact Formulier
De via ons webcontactformulier verzamelde gegevens worden verwerkt om te reageren op verzoeken om informatie, vragen, twijfels, suggesties, enz. van belangstellenden en om de gevraagde budgetten te versturen.
Artikel 6, lid 1, onder b), van de RGPD. De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene.

Web Reserveringsformulier
De via ons online reserveringsformulier verzamelde gegevens worden verwerkt voor het beheer van reserveringen, het verlenen van onze diensten, het administratieve beheer van de zakelijke relatie met de betrokkene en het nakomen van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de onderhouden juridische relatie.
Art 6.1b) van de GDPR. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
Art. 6.1 c) GDPR. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die geldt voor de verantwoordelijke voor de verwerking.

Verwerking van beelden
De op de website gepubliceerde foto’s worden verwerkt voor communicatie- en reclamedoeleinden. De beelden worden gepubliceerd op onze website en op de verschillende profielen van sociale netwerken waar onze entiteit aanwezig is.
Art. 6.1 a) RGPD De betrokkene heeft toestemming gegeven voor dit specifieke doel.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen, afhankelijk van de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, zoals hieronder nader wordt omschreven:

Vaststelling van precontractuele maatregelen: wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op de toepassing van precontractuele maatregelen voor de behandeling van uw verzoek om informatie en/of offerte, worden uw gegevens bewaard gedurende een periode van maximaal één jaar vanaf de datum waarop zij werden verkregen. Na deze periode worden uw gegevens volledig uit onze informatiesystemen verwijderd.

Uitvoering van een contract waarbij u partij bent: wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract, worden uw gegevens, zodra de contractuele relatie met u is beëindigd, naar behoren afgeschermd bewaard en zijn zij alleen beschikbaar op verzoek van de bevoegde autoriteiten, rechters en rechtbanken of de overheid, gedurende de wettelijke verjaringstermijnen die van toepassing zijn op fiscaal, boekhoudkundig en commercieel gebied en andere wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de verantwoordelijke voor de verwerking.
Naleving van een wettelijke verplichting: wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de naleving van een wettelijke verplichting, worden uw gegevens bewaard totdat het wettelijke voorschrift dat tot de opslag van uw persoonsgegevens verplichtte, vervalt.

Uw toestemming: wanneer wij uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bewaren wij uw gegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw toestemming hebben verkregen, totdat zij niet langer noodzakelijk zijn voor die doeleinden of, bij gebreke daarvan, totdat u besluit uw toestemming in te trekken.

Bekendmaking van uw gegevens aan derden

Het is de bedoeling dat uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan de volgende ontvangers

 Gegevens verzameld via het webcontactformulier: wij informeren u dat uw gegevens incidenteel en indien nodig kunnen worden verwerkt door externe professionals die ons ondersteunende diensten verlenen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze professionele activiteit, zoals bijvoorbeeld de provider die ons het domein van onze zakelijke e-mail levert, de hosting van onze website (hosting van gegevens op externe servers) of diensten voor technische IT-ondersteuning, enz.

Gegevens verzameld via het online reserveringsformulier: om u onze diensten te kunnen leveren, informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden meegedeeld aan de volgende ontvangers:

– Staatsdienst van de Belastingdienst, verplichte mededeling voor de vervulling van fiscale en fiscale verplichtingen.
– Financiële entiteiten; voor de inning van de verleende diensten.
– Externe professionals die ons ondersteunende diensten verlenen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze hoofdactiviteit, zoals bijvoorbeeld de leverancier die ons het domein van onze zakelijke e-mail, de hosting van onze webpagina (datahosting op externe servers), licenties voor het gebruik van applicaties voor klantenbeheer, databases, belasting- en boekhoudadviesdiensten of IT-technische bijstand levert.

Internationale gegevensoverdracht

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), noch aan internationale organisaties.

UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens.
Het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.
Het recht om beperking van de verwerking te vragen.
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Elke persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of MÁLAGA BIKE TOURS & RENTALS, S.L. al dan niet persoonsgegevens over hem verwerkt. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, op schrapping ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, in welk geval wij deze uitsluitend zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen. Evenzo hebt u in de wettelijk vastgestelde gevallen recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval stopt MÁLAGA BIKE TOURS & RENTALS, S.L. de verwerking van uw gegevens, behalve in geval van dwingende legitieme redenen of voor de formulering, uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

U hebt het recht de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële en reclamedoeleinden door een e-mail te sturen naar info@malagabiketours.eu.
U kunt uw rechten materieel uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@malagabiketours.eu of een brief per post gericht aan 29001 Malaga (Spanje) Calle Trinidad Grund, 5 A

Indien u meent dat uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens zijn geschonden, met name indien u geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming via zijn website: www.agpd.es.

Laatste herziening: 12 september 2022