WEB JURIDISCHE MEDEDELING

 

Overeenkomstig de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt hieronder de volgende informatie weergegeven: Het bedrijf dat eigenaar is van de website (hierna, HET BEDRIJF) stelt de volgende informatie tot uw beschikking:

 

Identificatie:                                   Málaga Bike Tours & Rentals by Kay Farrell

NIF:                                                   B93573475

Adres:                                               Calle Trinidad Grund, 5 A 29001 Málaga (España)

E-mail:                                              info@malagabiketours.eu

Gegevens uit het handelsregister:    Málaga Bike Tours & Rentals, S.L.

 

1- ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN HUN AANVAARDING

Deze kennisgeving (hierna, de “Wettelijke kennisgeving”) regelt het gebruik van de dienst van toegang en gebruik van de website die Málaga Bike Tours & Rentals, S.L. (hierna, “HET BEDRIJF”), u ter beschikking stelt.

Het gebruik van de website verleent de voorwaarde van gebruiker van de website (hierna, de “Gebruiker”) en impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen opgenomen in deze Wettelijke Mededeling in de versie gepubliceerd door HET BEDRIJF op het moment dat de Gebruiker de Website betreedt.

HET BEDRIJF behoudt zich het recht voor om eenzijdig, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de presentatie en configuratie van de inhoud en diensten van de Website, evenals de voorwaarden vereist voor het gebruik ervan, te wijzigen wanneer dit het beste uitkomt voor zijn voorziening.

De inhoud van deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
Deze inhoud moet door de gebruiker correct en rechtmatig worden gebruikt en de gebruiker is met name verplicht deze inhoud zorgvuldig, correct en rechtmatig te gebruiken.

De inhoud mag niet worden gebruikt op een wijze die in strijd is met de wet, de goede zeden of de goede gebruiken van de openbare orde. Het is verboden om gegevens die u aan deze website, of aan andere bedrijven van derden waarvan links op deze website te vinden zijn, door te geven die inbreuk maken op de eigendomsrechten van derden, obsceen, pornografisch, lasterlijk, bedreigend zijn of materiaal dat volgens het huidige Wetboek van Strafrecht als een misdrijf of overtreding kan worden beschouwd. De reproductie, het kopiëren, de verspreiding, de transformatie of de wijziging van de inhoud (teksten, beelden, stemmen of structuur) is verboden, tenzij de eigenaar van de verworven rechten uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.

  1. OBJECT

Via de website voorziet HET BEDRIJF gebruikers en partners van informatie over verschillende diensten en inhoud die door HET BEDRIJF beschikbaar worden gesteld.

  1. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1. Vrije toegang tot en gebruik van de website

Het gebruik van de website is gratis. Niettegenstaande het bovenstaande kunnen sommige van de door HET BEDRIJF via het web geleverde diensten onderworpen zijn aan de betaling van een prijs op de wijze bepaald in de overeenkomstige contracten.

3.2. Nauwkeurigheid van de informatie

Alle door de gebruiker via de website verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw zijn. Daartoe garandeert de gebruiker de authenticiteit van alle gegevens die worden meegedeeld naar aanleiding van het invullen van de informatieaanvraagformulieren. Evenzo moeten de aan HET BEDRIJF verstrekte gegevens worden bijgewerkt. In elk geval zal de gebruiker als enige verantwoordelijk zijn voor alle valse of onjuiste verklaringen en de schade die aan HET BEDRIJF of aan derden wordt toegebracht voor de verstrekte informatie.

 

3.3. Verplichting tot correct gebruik van de Website

De gebruiker verbindt zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze juridische mededeling en andere mededelingen, gebruiksvoorschriften en instructies die hem bekend zijn gemaakt, alsmede met de algemeen aanvaarde zeden en goede gewoonten en de openbare orde.

Te dien einde zal de gebruiker zich onthouden van het gebruik van de website voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze juridische mededeling, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de website, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud opgeslagen in computerapparatuur van HET BEDRIJF, of van een internetgebruiker (hardware en software) kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of belemmeren.

 

  1. BLOG

 

In het bloggedeelte kunnen gebruikers nieuws en interessante informatie over onze activiteiten lezen. Via de Blog leggen wij geen persoonlijke gegevens of opmerkingen van gebruikers vast.

 

5- AUTEURSRECHT EN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN

Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen zijn eigendom van HET BEDRIJF of van derden, en het mag niet zo worden uitgelegd dat het gebruik van of de toegang tot de website en/of de diensten van het klantengedeelte de gebruiker enig recht geeft op voornoemde handelsmerken, handelsnamen en/of onderscheidende tekens. Evenzo zijn de Contents de intellectuele eigendom van HET BEDRIJF of van derden, en krachtens de bepalingen van deze Wettelijke Mededeling, kan geen van de exploitatierechten die bestaan of kunnen bestaan over genoemde Contents worden opgevat als zijnde overgedragen aan de gebruiker buiten hetgeen strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website.

6.- VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR SCHADE

De gebruiker van de website of van een van de webpagina’s van derde bedrijven, opgenomen in de website of benaderd door middel van een link van dezelfde, zal aansprakelijk zijn voor enige Schade die HET BEDRIJF direct of indirect kan lijden, als gevolg van het niet nakomen van een van de verplichtingen vastgesteld in deze juridische mededeling.

7- BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid voor de werking van de website.

HET BEDRIJF garandeert de beschikbaarheid van de website diensten niet.
Indien redelijkerwijs mogelijk zal HET BEDRIJF vooraf waarschuwen voor onderbrekingen in de werking van het web. Noch garandeert HET BEDRIJF de eenheid van de diensten voor de uitvoering van een bepaalde activiteit, noch hun onvermogen, en in het bijzonder, hoewel niet uitsluitend, dat de gebruikers effectief gebruik kunnen maken van de diensten en toegang hebben tot de verschillende webpagina’s van waaruit de diensten worden verstrekt.

7.2. Privacy en veiligheid bij het gebruik van de website.

HET BEDRIJF garandeert de privacy en veiligheid van het gebruik van het web niet, het kan de absolute onkwetsbaarheid van zijn beveiligingssystemen niet garanderen.

7.3. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid voor de inhoud.

HET BEDRIJF controleert of garandeert niet de afwezigheid van virussen of andere elementen in de Inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem van de gebruiker (software en hardware) of in de elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgeslagen.

Op dezelfde manier, HET BEDRIJF, vermijdt alle aansprakelijkheid in het geval van gebrek in prestatie, fout, weglating, onderbreking, vertraging in de transmissie werking, systeem of lijn falen, evenals in de inhoud, nauwkeurigheid en meningen uitgedrukt en andere verbindingen die door deze middelen.

HET BEDRIJF garandeert niet de rechtmatigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de Inhoud, noch de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de Inhoud. Deze website kan links leggen naar andere websites van derden waarover HET BEDRIJF geen controle heeft. In deze gevallen aanvaardt HET BEDRIJF geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze pagina’s of voor de diensten of producten die erin zijn opgenomen of worden aangeboden.

7.4. Verplichting tot samenwerking met de bevoegde autoriteiten.

In het geval dat een gerechtelijke autoriteit de VENNOOTSCHAP in kennis stelt of de VENNOOTSCHAP daadwerkelijk kennis heeft van het bestaan van illegale informatie op het web of die schade toebrengt aan goederen of rechten van een derde die voor schadevergoeding in aanmerking komen, zal de VENNOOTSCHAP samenwerken met de bevoegde instanties voor de identificatie van de personen die verantwoordelijk zijn voor de publicatie van de illegale informatie, en zal zij in ieder geval overgaan tot het verwijderen van dergelijke informatie of de toegang ertoe onmogelijk maken.

7.5. Uitsluiting van aansprakelijkheid.
HET BEDRIJF SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ENIGEN SCHADE VAN ENIGE AARD DIE DIRECT OF INDIRECT HET GEVOLG IS VAN DADEN DIE NIET GEGARANDEERD WORDEN ONDER DE VOORBEHOUDENDE CLAUSUSSEN 7.1, 7.2, 7.3. en 7.4.

8- GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

HET BEDRIJF heeft een privacybeleid opgesteld met betrekking tot de persoonsgegevens die het verzamelt, verwerkt of beveiligt, duidelijk omschreven in het privacybeleid.

9- DUUR

HET BEDRIJF kan de dienst van de website onderbreken, het is echter gemachtigd om de levering van de diensten te allen tijde te beëindigen of op te schorten. Indien redelijkerwijs mogelijk zal HET BEDRIJF de beëindiging of opschorting van de levering van de webdiensten vooraf aankondigen.

10- JURISDICTIE

De partijen, die uitdrukkelijk afzien van hun eigen jurisdictie, aanvaarden de Spaanse wet als de geldende wetgeving voor dit contract en onderwerpen zich aan de rechtbanken en gerechtshoven van MALAGA voor de beslechting van eventuele geschillen die hieruit kunnen voortvloeien.

11- WETGEVING

Op deze Algemene Voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing.
De reproductie, het kopiëren, de verspreiding, de transformatie of de wijziging van de inhoud (tekst, beelden, stem of structuur) is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van de verworven rechten.

 

Laatst bijgewerkt: 12 september 2022